Kastet og Rygg gjenvinningsstasjoner (2024)

Kastet gjenvinningsstasjon

Kastet gjenvinningsstasjon tar i mot sortert avfall fra husstander i Sandefjord, Andebu og Stokke.

Åpningstider Kastet gjenvinningsstasjon
Ukedag Åpningstider
Mandag 07.00–18.00
Tirsdag–Fredag 07.00–17.00
Lørdag 09.00–14.00
Søndag Stengt

Priser på avfall

Prisene på avfall som leveres på Kastet, ble vedtatt av kommunestyret 20.12.2023 og gjelder fra 1. januar 2024. Prisene kan du se under "Gebyrliste".

Du kan betale med Vipps (580770) og bankkort på stedet.

Kart som viser hva som kan leveres og hvor

Kastet og Rygg gjenvinningsstasjoner (1)Kart over Kastet gjenvinningsstasjon

Begrensinger

Av hensyn til kapasitet og trafikkavvikling inne på gjenvinningsstasjonen er det satt en begrensning på levering av trevirke (rivningstrevirke) samt impregnert trevirke på maksimalt 2 kubikk pr. levering.
Vi tar kun imot avfall levert med biler og biler med henger. Maks tillatte totalvekt på bilene en skal levere avfall med er 3500 kg. Avfall kan ikke leveres med traktor eller større biler.

Assistanse til å løfte av avfall som skal leveres
Vi må ta hensyn til helsen til våre medarbeidere og kan derfor ikke tilby assistanse til å løfte av avfallet som skal leveres. Dersom du skal levere tunge gjenstander, bør du derfor ha med deg en person som kan hjelpe til med dette.

Sikkerhet

Du må holde lav fart med bilen når du kjører inne på gjenvinningsstasjonen, og rette deg etter skilting og kjøreretning. Det er viktig å være spesielt varsom når du rygger.Barn under 16 år skal sitte inne i bilen under oppholdet på gjenvinningsstasjonen.

Bortvisning

Betjeningen på gjenvinningsstasjonen har myndighet til å bortvise kunder som ikke følger oppsatte retningslinjer for bruk av stasjonen eller betjeningens anvisninger.

Typer avfall som ikke kan leveres på Kastet

 • Campingvognerkan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen. Det kan leveres som restavfall til Norsk Gjenvinning sitt avfallsanlegg i Larvik.
 • Asfaltkan ikke leveres på gjenvinningsstasjonen, men må leveres til godkjent mottak. SeKFA Vestfoldfor merinformasjon om mottak for asfalt.

Nytt ubrukt fyrverkeri skal du levere tilbake til selger.

For fyrverkeri som er gått ut på dato, kontakt Svea Fyrverkeri

Svea fyrverkeri
Nykirkeveien 122
3180 Nykirke
Sende-post

 • Mat fra ødelagt fryseboksinngår ikke i ordningen på gjenvinningsstasjonen. Det er egen ordning for dette på Rygg Gjenvinningsstasjon,les mer om dettepå Vesarssider.
 • Stillehavsøsters kan ikke leveres til gjenvinningsstasjonen på Kastet, eller legges i avfallsbeholder for husstanden. Du kan registrere plukkingen påVestfold- og Telemarks sideØstersdugnadenog skjellene vil da bli hentet.

 • Ta kontakt med Vestfold Politidistrikt på telefon 02800

Besøksadresse

Djupsundveien 20
3227 Sandefjord

Rygg gjenvinningsstasjon

Rygg gjenvinningsstasjon tar imot sortert avfall fra husstander i Andebu og Stokke.

Åpningstider Rygg gjenvinningsstasjon
Ukedag Åpningstider
Mandag 10.00–18.00
Tirsdag–Fredag 10.00–17.00
Lørdag 09.00–14.00
Søndag Stengt

Fra 15. april til 14. oktober er det utvidede åpningstider. Da vil gjenvinningsstasjonen åpne kl 07:00 mandager, og stenge kl. 16:00 lørdager.

Gjenvinningsstasjonen er stengt på alle helligdager (røde dager), samt påskeaften, julaften og nyttårsaften.

Besøksadresse

Taranrødveien 93A
3171 Sem

Det er ikke lov å kaste i fargede sekker

Det er ikke lov å levere avfall i svarte eller fargede sekker. Gjenvinningsstasjonene godtar kun gjennomsiktige sekker. Sekkene som kommunen utleverer til plastemballasje, skal ikke brukes til annet avfall. Dette betyr at du selv må kjøpe gjennomsiktige sekker.

Gjennomsiktige sekker gjør det enklere for våre ansatte å kontrollere det som leveres og dermed redusere risikoen for skader og brann hvis sekken inneholder farlig avfall.

Hvordan sortere spesielle avfallstyper?

 • Vanlig hageavfall kan sorteres somKvist og hageavfall.
 • Enkelte utenlandske plantearter kan gjøre stor skade hvis de får spre seg.Her kan du lese mer om uønskede plantearter.
  Disse skal derfor sorteres som restavfall. Slik gjør du:
  • Kutt opp planterestene i mindre biter, pakk det i sekker eller poser og lever avfallet som restavfall. Alt restavfall blir levert til energigjenvinning. Det vil si at planterestene brennes opp.
 • Oljefyrkan leveres som EE-avfall (Elektrisk og elektronisk avfall)
 • Varmtvannsbeholder kan leveres som EE-avfall.
 • Snøfresere og gressklipperekan leveres som metall. Det er viktig at disse tømmes for bensin/olje før levering.
 • Parafin-/oljetankerpå maks. 1000 liter kan leveres som metall.
 • Man må ha sertifikat på foretatt rengjøring før levering til gjenvinningsstasjonen. Obs!Sertifikatet er kun gyldig i 24 timer på grunn av dannelse av gasser. Det betyr at tanken må leveres raskt etter at sertifikatet er utstedt.
 • Asbest kan leveres som farlig avfall. Det må være pakket inn i plast og teipet. Spesialsekker fås utlevert på gjenvinningsstasjonen. Innpakket asbest legges på godkjent europall (den skal ikke være skadet eller råtten), og pallen stroppes slik at pakken med asbest ligger forsvarlig fastspent til pallen.
 • Jernbanesvillerkan leveres som impregnert trevirke.

Avfall fra næringsdrivende

Næringsdrivende kan ikke levere avfall til gjenvinningsstasjonen på samme måte som husholdningene. Næringer må selv opprette avtaler for levering av sortert avfall ved et godkjent mottak for næring. I vår region er det flere aktører som kan motta avfall for næringsdrivende, for eksempel:

 • Norsk Gjenvinning AS har mottak for næring på Grinda i Larvik
 • Ragn Sells AS har mottak for næring på Borgeskogen i Stokke
Kastet og Rygg gjenvinningsstasjoner (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Edwin Metz

Last Updated:

Views: 5439

Rating: 4.8 / 5 (58 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Edwin Metz

Birthday: 1997-04-16

Address: 51593 Leanne Light, Kuphalmouth, DE 50012-5183

Phone: +639107620957

Job: Corporate Banking Technician

Hobby: Reading, scrapbook, role-playing games, Fishing, Fishing, Scuba diving, Beekeeping

Introduction: My name is Edwin Metz, I am a fair, energetic, helpful, brave, outstanding, nice, helpful person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.